Повратне заменице – Les Pronoms réflechis

SE laver (умити се), SE lever (устати), SE doucher (туширати се), SE réveiller (пробудити се)…

Све су ово повратни глаголи – испред себе имају повратну заменицу SE – себе, се.

У француском, као и код нас, повратна заменица стоји испред глагола и гласи:

*Садашње време (présent):

Je me lave Nous nous lavons

Tu te laves Vous vous lavez

Il, elle se lave Ils, elles se lavent

*Перфекат (passé composé):

Je me suis lavé(e) Nous nous sommes lavé(e)s

Tu t’es lavé(e)te+e=t Vous vous êtes lavé(e)s

Il s’est lavé se+e=s’ Il se sont lavés

Elle s’est lavée se+e=s’ Elles se sont lavées

У свим временима направљеним са глаголом être, повратна заменица стоји испред глагола être.

*Блиско будуће време (futur proche):

Je vais me laver Nous allons nous laver

Tu vas te laver Vous alllez vous laver

Il, elle va se laver Ils, elles vont se laver

*Заповедни начин (impératif):

Lavons-nous!

Lave-toi! Lavez-vous!

*Заповедни начин, одричан облик(impératif négatif):

Ne nous lavons pas!

Ne te lave pas! Ne vous lavez pas!

Јесте ли запамтили? Пробајте квиз! 🙂