Présent des verbes du premier groupe en -ger – Садашње време глагола прве групе на -ger

U prvoj grupi glagola postoje glagoli koji se u infinitivu završavaju na –ger,

(napr. manger, nager, plonger, juger, corriger, partager, voyager, déménager, changer, ranger, protéger….).

Ovi glagoli su nam zanimljivi jer,

ispred slova –o (u prvom licu množine sadašnjeg vremena)

i slova –a (u nastavcima za prvo, drugo i treće lice jednine, i treće lice množiine  imperfekta)  dodaju slovo –e!

Sadašnje vreme :

mang│er →

1. Je mange /mᾶӡ/           1. Nous mangeons /mᾶӡɔ̃/

2.  Tu manges /mᾶӡ/       2. Vous mangez /mᾶӡe/

3.  Il, elle mange /mᾶӡ/   3. Ils, elles mangent /mᾶӡ/

Imperfekat:

  1. Je mangeais /mᾶӡɛ/         1. Nous mangions /mᾶӡjɔ̃/
  2. Tu mangeais /mᾶӡɛ/        2. Vous mangiez /mᾶӡjɛ/
  3. Il, elle mangeait /mᾶӡɛ/   3. Ils, elles mangeaient /mᾶӡɛ/

Zašto se ovo dešava?

Mi znamo da se slovo g čita kao /ӡ/ (naše Ž)  ispred kada se nadje ispred e, i, y.

A, ispred slova a, o, u čita se kao /g/.

Da bi se u svim licima čitalo isto, slovo e se umeće iza g.

 

Présent des verbes du troisième groupe en -tir – Садашње време глагола треће групе на -tir

Glagoli treće grupe, čiji se infinitiv završava na –tir (sortir, partir, mentir, sentir…) su kao i ostali glagoli u ovoj grupi nepravilni.

U sadašnjem vremenu oni gube –t iz osnove (sort│ir) u jednini, dok u množini slovo –t ostaje.

Nastavci su: -s /ne čita se/       –ons /ɔ̃/

-s /ne čita se/       -ez /e/

-t  /ne čita se/       -ent /ne čita se/

Napr: glagol sortir

Je sors /sͻr/             Nous sortons /sͻrtɔ̃ /

Tu sors   /sͻr/          Vous sortez /sͻrte/

Il, elle sort   /sͻr/     Ils, elles sortent /sͻrt/

Ovako se menjaju se i ostali glagoli treće grupe koji se u infinitivu završavaju na –tir.

Féminin des adjectifs de couleur – Ženski rod prideva za boje

Boje, kao i svi pridevi, slažu se u rodu (muški, ženski) i broju (jednina, množina) sa imenicom uz koju stoje, baš kao i u našem jeziku:

Napr. Un balon vert – zeleni balon (muškog roda jednine i imenica i boja)

Une jupe verte – zelena suknja (ženskog roda jednine i imenica i boja)

Des yeux verts – zelene oči (muškog roda množine i imenica i pridev)

  • Neka imena za boje prave ženski rod tako što na pridev muškog roda dodaju –E:

Napr:  VERT+-E → VERTE (zelen, zelena)

Masculin Féminin
bleu /blø/ bleu /blø/
gris /gri/ grise /griz/
noir /nwar/ noire /nwar/
vert /vɛr/ verte /vɛrt/
  • Neke boje imaju isti oblik za oba roda:
Masculin Féminin
jaune /ӡon/ jaune /ӡon/
rouge /ruӡ/ rouge /ruӡ/
marron /marɔ̃/ marron /marɔ̃/
orange /ͻrᾶӡ/ orange/ͻrᾶӡ/
rose /roz/ rose /roz/
  • Bela i ljubičasta glase:
Masculin Féminin
blanc /blᾶ/ blanche /blᾶʃ/
violet /vjͻlɛ/ violette /vjͻlɛt/

/ø /–  otvorimo usta za E, a kažemo O

/wa / = UA

/ӡ /  = Ž

/ʃ  /= Š

  • Množinu gradimo dodavanjem slova –S:

vert+-s→verts, verte+-s→vertes, bleus, bleues, gris, grises, noirs, noires,

jaunes, rouges, roses, blancs, blanches, violets, violettes.

  • Orange i marron ne dobijaju –S za množinu!

Napr. J’ai les yeux marron.