Question totale – Pitanje Da lI…?, vežbanje, inverzija

Kako bismo sledeća pitanja postavili inverzijom?

 1. Il fait de la natation ?
 2. Il écoute du rock ?
 3. Elle regarde la télé ?
 4. Ils ont une petite maison blanche?
 5. Il adore le cinéma ?
 6. Elle mange des frites ?
 7. Elles mangent du pain ?
 8. Il boit du lait ?
 9. Elle a un chien ?

rešenja:

 1. Fait-il de la natation ?
 2. Écoute-t-il du rock ?
 3. Regarde-t-elle la télé ?
 4. Ont-ils une petite maison blanche ?
 5. Adore-t-elle le cinéma ?
 6. Mange-t-elle des frites ?
 7. Boit-il du lait ?
 8. A-t-elle un chien ?

Question totale – Pitanje Da li…?, vežbanje

Kako ćemo na francuskom da pitamo:

 1. Da li ideš u bioskop sa mnom?
 2. Imaš li sestru?
 3. Da li voliš muziku?
 4. Da li se baviš sportom?
 5. Da li piješ mineralnu vodu?
 6. Da li jedeš sir?
 7. Da li voliš čokoladu?
 • Est-ce que tu vas au cinéma avec moi?
 • Vas-tu au cinéma avec moi?
 • Tu vas au cinéma avec moi?
 • Est-ce que tu as une soeur?
 • As-tu tu as une soeur?
 • Tu as tu as une soeur?
 • Est-ce que tu aimes la musique?
 • Aimes-tu la musique?
 • Tu aimes la musique?
 • Est-ce que tu fais du sport?
 • Tu fais du sport?
 • Fais-tu du sport?
 • Est-ce que tu bois de l’eau minérale?
 • Bois-tu de l’eau minérale?
 • Tu bois de l’eau minérale?
 • Est-ce que tu manges du fromage?
 • Manges-tu du fromage?
 • Tu manges du fromage?
 • Est-ce que tu aimes le chocolat?
 • Aimes-tu le chocolat?
 • Tu aimes le chocolat?

 

 

Pitanje Da li? – Interrogation totale

Postoje 3 načina da postavimo pitanje sa DA LI?
1. Intonacijom – redosled reči je isti kao u izjavnoj rečenici, ali na kraju stoji upitnik, i drugačije izgovorimo:
Tu aimes mes yeux?

2. Inverzijom – zamenimo mesta subjektu i prediktu, i izmedju stavimo crticu:
Aimes-tu mes yeux?
Kada pitanje postavljamo inverzijom, u trećem licu jednine (il, elle), moramo, radi lakšeg izgovora, da izmedju glagola i zamenice umetnemo slovo T, ako se glagol završava samoglasnikom :

Aime-t-il la musique?
Parle-t-elle français ?

* Postoji i složena inverzija: Ako je subjekat imenica ili grupa reči, ona ostaje ispred glagola, ali se iza glagola stavlja lična zamenica koja se na nju odnosi :

Pierre, aime-t-il mes yeux ?
Tes amis, sont-ils déjà partis?

3. Uz pomoć EST-CE QUE (da li):
Est-ce que tu aimes mes yeux?

Odgovor na ova pitanja je OUI, ili NON

Vežbanje: Napiši na druga 2 načina:

a) Tu connais la Serbie?
b) Vous voulez de la salade?
c) Est-ce qu’il y a de l’amour dans l’air?
d) Tu viens demain?
e) Vous avez fini cet exercice?

a) Connais-tu la Serbie? Est-ce que tu connais la Serbie?
b) Voulez-vous de la salade? Est-ce que vous voulez de la salade?
c) Y a-t-il de l’amour dans l’air? Est-ce qu’ il y a de l’amour dans l’air?
d) Viens-tu demain? Est-ce que tu viens demain?
e) Avez-vous fini cet exercice? Est-ce que vous avez fini cet exercice?