La prononciation, exercices – Izgovor, vežbanje

Kako čitamo ove reči? Pronađite!

 1. maison             a) /fo/
 2. roi                      b) /lwa/
 3. faute                  c) /gid/
 4. faux                    d) /ʃᾶpiηɔ̃/
 5. champignons   e) /rɛzɔ̃/
 6. loi                       f) /mɛzɔ̃/
 7. homme             g) /bato/
 8. gomme              h) /ʒiraf/
 9. guide                  j) /rwa/
 10. bateau                k) /twa/
 11. château               l) /fͻt/
 12. raison                 m) /garsɔ̃/
 13. giraffe                n) /ʃato/
 14. toi                       o) /rwa/
 15. garçon              p) /gͻm/

ʒ=Ž

ʃ=Š

ɲ=nj

wa=ua

ɛ=e

ᾶ= a kroz nos

ɔ̃= o kroz nos

Les mois de l’année – Meseci u godini

 1. Janvier /ʒᾶvje/
 2. Février /fevrije/
 3. Mars /mars/
 4. Avril /avril/
 5. Mai /mɛ/
 6. Juin /ʒɥɛ̃/
 7. Juillet /ʒɥije/
 8. Aoùt /ut/
 9. Septembre /sɛptᾶbr/
 10. Octobre /ɔktɔbr/
 11. Novembre /nɔvᾶbr/
 12. Décembre /desᾶbr/

Kada hoćemo da kažemo da se nešto desilo U nekom mesecu, koristimo predlog EN /ᾶ/

Napr: – Je suis née en février. (Rođena sam u februaru.)

– En octobre il pleut en Serbie. (U oktobru pada kiša u Srbiji.)

– En quel mois es-tu né? ( U kom mesecu si rođen?)

Francuzi, kao i mi, koriste rimski kalendar i njihova imena meseci:

 1. Januar – po rimskom Bogu Janusu, Bogu početka i kraja
 2. Februar – od latinskog glagola Febraure – čistiti
 3. Mart – po rimskom Boug rata Marsu
 4. Avril – od latinskog glagola Aperire – otvoriti
 5. Maj – po Boginji zemlje, Maji
 6. Jun – po rimskoj Boginji Junoni, Jupiterovoj ženi, zaštitnici žena
 7. Jul – u čast Julija Cezara, peti mesec u kalendaru je poneo njegovo ime ( Jul je u doba Rima bio peti mesec!)
 8. Avgust – po Avgustu Cezaru, prvom rimskom imperatoru
 9. Septembre – sedmi mesec
 10. Oktobar – osmi mesec
 11. Novembar – deveti mesec
 12. Decembar – deseti mesec

Po starom rimskom kalendaru, iz doba Romula i Rema, godina je počinjala u martu, sa prolećem, i trajala je 10 meseci. Tada su septembar, oktobar, novembar i decembar bili sedmi, osmi, deveti i deseti mesec.

Ako želite da čujete kako se izgovarju imena meseci, kliknite na link, i pronadjite par:

Les nombres de 90 à 100, prononciation- Brojevi od 90 do 100, izgovor

90 – qautre-vingt-dix /katrvɛ̃dis/

91 – qautre-vingt-onze /katrvɛ̃ɔ̃z/

92 – qautre-vingt-douze /katrvɛ̃duz/

93 – qautre-vingt-treize /katrvɛ̃trɛz/

94 – qautre-vingt-quatorze /katrvɛ̃katͻrz/

95 – qautre-vingt-quinze /katrvɛ̃kɛ̃z/

96 – qautre-vingt-seize /katrvɛ̃sɛz/

97 – qautre-vingt-dix-sept /katrvɛ̃disɛt/

98 – qautre-vingt-dix-huit /katrvɛ̃dizɥit/

99 – qautre-vingt-dix-neuf /katrvɛ̃diznœf/

100 – cent /sɑ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak : Koji broj se izgovara ovako?

 1. /katrvɛ̃sɛz/
 2. /katrvɛ̃dizɥit/
 3. /katrvɛ̃katͻrz/
 4. /katrvɛ̃diznœf/
 5. /katrvɛ̃dis/

Rešenje potražite sami 🙂

 

 

Les nombres de 40 à 50, prononciation – Brojevi od 40 do 50, izgovor

40 – quarante /karɑ̃t/

41 – quarante et un /karɑ̃teœ̃/

42 – quarante-deux /karɑ̃tdø/

43 – quarante-trois /karɑ̃ttrwɑ/

44 – quarante-quatre /karɑ̃tkatr/

45 – quarante-cinq /karɑ̃tsɛ̃k/

46 – quarante-six /karɑ̃tsis/

47 – quarante-sept /karɑ̃tsɛt/

48 – quarante-huit /karɑ̃tɥit/

49 – quarante-neuf /karɑ̃tnœf/

50 – cinquante  /sɛ̃kɑ̃t/

P.S. Svaki glas sa talasićem izgovaramo kroz nos (ɑ̃ –a kroz nos, ɛ̃ –e kroz nos…)

Glas /œ/ izgovaramo tako što otvorimo usta da izgovorimo O, a izgovorimo E.

Glas /ø/ se izgovara na isti način, samo zatvorenije.

Glas /wɑ/ izgovaramo kao naše UA, brzo.

Glas /ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže.

Jeste li zapamtili ove brojeve?:)

 

 

Les nombres de 50 à 60, prononciation- Brojevi od 50 d0 60, izgovor

50 – cinquante /sɛ̃kɑ̃t/

51 – cinquante et un /sɛ̃kɑ̃teœ̃/

52 – cinquante-deux /sɛ̃kɑ̃tdø/

53 – cinquante-trois /sɛ̃kɑ̃ttrwɑ/

54 – cinquante-quatre /sɛ̃kɑ̃tkatr/

55 – cinquante-cinq /sɛ̃kɑ̃tsɛ̃k/

56 – cinquante-six /sɛ̃kɑ̃tsis/

57 – cinquante-sept /sɛ̃kɑ̃tsɛt/

58 – cinquante-huit /sɛ̃kɑ̃tɥit/

59 – cinquante-neuf /sɛ̃kɑ̃tnœf/

60 – soixante /swasɑ̃t/

 

P.S. Glas /œ/ izgovaramo tako što otvorimo usta da izgovorimo O, a izgovorimo E.

Glas /ø/ se izgovara na isti način, samo zatvorenije.

Glas /wɑ/ izgovaramo kao naše UA, brzo.

/Glqs /ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Probajte da ponovite ove brojeve! 🙂

 

Le nombre 100- Broj 100

Broj sto u francuskom glasi CENT /sɑ̃/

On dobija –S za množinu, napr.

100- cent

200- deux cents

300- trois cents…

Međutim, ako iza broja sto postoji još neki broj, onda ne pišemo –s za množinu, napr.

101- cent un,

203- deux cent trois

306- trois cent six

Sve ove brojeve možemo da napišemo i po novom pravopisu, po kome se crtica stavlja izmedju svih brojeva:

101- cent-un,

200- deux-cents

203- deux-cent-trois,

300- trois-cents,

306- trois-cent-six

Les Nombres de 81 à 90, prononciation – Brojevi od 81 do 90, izgovor

81 – quatre-vingt-un / katrvɛ̃œ̃/

82 – quatre-vingt-deux / katrvɛ̃dø/
83 – quatre-vingt-trois / katrvɛ̃trwa/
84 – quatre-vingt-quatre / katrvɛ̃katr/
85 – quatre-vingt-cinq / katrvɛ̃sɛ̃k/
86 – quatre-vingt-six / katrvɛ̃sis/
87 – quatre-vingt-sept / katrvɛ̃sɛt/
88 – quatre-vingt-huit / katrvɛ̃ɥit/
89 – quatre-vingt-neuf / katrvɛ̃nœf/
90 – quatre-vingt-dix / katrvɛ̃dis/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak :  Koji broj se izgovara… spoj?

/ katrvɛ̃trwa/                90

/ katrvɛ̃sɛt/                   81

/ katrvɛ̃œ̃/                    83

/ katrvɛ̃dis/                  87

Les Nombres de 70 à 80, prononciation- Brojevi od 70 do 80, izgovor

70soixante-dix /swasɑ̃tdis/

71 – soixante et onze /swasɑ̃teɔ̃z/

72 – soixante-douze /swasɑ̃tduz/

73 – soixante-treize /swasɑ̃ttrɛz/

74 – soixante-quatorze /swasɑ̃tkatͻrz/

75 – soixante-quinze /swasɑ̃tkɛ̃z/

76 – soixante-seize /swasɑ̃tsɛz/

77 – soixante-dix-sept /swasɑ̃tdisɛt/

78 – soixante-dix-huit /swasɑ̃tdizɥit/

79 – soixante-dix-neuf /swasɑ̃tdiznœf/

80 – quatre-vingts /katrvɛ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak : Kako se cita broj ?

 1. 71           /swasɑ̃tdisɛt/
 2. 77          /katrvɛ̃/
 3. 79         /swasɑ̃teɔ̃z/
 4. 80         /swasɑ̃tdiznœf/
 5. 76          /swasɑ̃tsɛz/

 

Les Nombres de 60 à 70 – Brojevi od 60 do 70

61- soixante et un /swasɑ̃teœ̃/

62- soixante-deux /swasɑ̃tdø/

63- soixante-trois /swasɑ̃ttrwɑ/

64- soixante-quatre /swasɑ̃tkatr/

65- soixante-cinq /swasɑ̃tsɛ̃k/

66- soixante-six /swasɑ̃tsis/

67- soixante-sept /swasɑ̃tsɛt/

68- soixante-huit /swasɑ̃tɥit/

69- soixante-neuf /swasɑ̃tnœf/

70- soixante-dix /swasɑ̃tdis/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ø/- čita se kao œ, samo malo zatvorenije,

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

 

Zadatak : Spoj brojeve sa njihovim pisanim oblikom

 1.  60       soixante-neuf
 2.  69       soixante-cinq
 3.  65       soixante-trois
 4.  61      soixante et un
 5.  63      soixante