Comment prononcer la lettre C? – Kako izgovaramo slovo C?

Slovo C se izgovara kao glas /K/, ili kao glas /S/, ili kao naše Š   (oznaka za Š je ʃ )

 • Kada se nadje ispred suglasnika, uvek se izgovara /k/

c+ suglasnik= /k/

Na primer u rečima:

Craie /krɛ/

Clair /klɛr/

 • Kada se nadje ispred E, I, ili Y, izgovara se /s/

c+ e, i, y = /s/

Na primer : Céline /sɛlin/

Cidre /sidr/

Cygne /siɲ/

 • Kada se nadje ispred A, O, ili U izgovara se /k/

c+ a, o, u = /k/

Na primer:  Cabane /kaban/

Comme /kɔm/

Cuisine /kɥizin/

 • Grupa CH uvek se čita kao naše Š

                CH /ʃ/

Na primer Champion /ʃᾶpjɔ̃/

–    Ҫ se uvek izgovara /S/ : garçon /garsɔ̃/

Zadatak:

U kojim rečima izgovaramo /k/, /s/, a u kojima /ʃ/

 1. Cacao
 2. Ҫa
 3. Cacher
 4. C’est
 5. Café
 6. Cynique
 7. Culture
 8. Cigarette
 9. Chacal

Rešenja:

/k/ :1, 3, 5, 7, 9

/s/ : 2, 4, 6, 8

/ʃ/ : 3, 9

Comment prononcer la lettre G? – Kako se u francuskom izgovara slovo G?

–  Kada se nadje ispred suglasnika, uvek se čita kao naše G

Napr: grippe, grand, glace….

–  Kada se nadje ispred slova E, I, ili Y, čita se kao naše Ž

Taj glas Ž se u fonetskoj transkripciji obeležava znakom Ʒ: (Ž=Ʒ). U svakom rečniku, pored reči koju tražite, nalazi se i fonetska transkripcija te reči (način na koji se ona čita). Na primer: gifle /Ʒifl/

Znači,

G + E, I, Y = /Ʒ/

Na primer, u rečima:

ration /ӡenerasjɔ̃/

Gilet /ӡilɛ/

Gymnastique /ӡimnastik/

– Kada se nadje ispred slova A, O, ili U, čita se kao naše G

G + A, O, U = /g/

Na primer, u rečima :

Garçon /garsɔ̃/

Gomme /gɔm/

Guide /gid/

Zadatak: U kojim rečima čujemo glas /g/, a u kojima glas /ӡ/?

 1. géo
 2. girafe
 3. garde
 4. geai
 5. gai
 6. gui
 7. guitare
 8. gypse

rešenja :

/g/  garde, gai, gui, guitare

/ӡ/ géo, girafe, geai, gypse

Pravila izgovora – Les règles de prononciation

Francuski jezik je vrlo lak za čitanje. On ima svoja pravila, i, ako ih znamo, možemo da pročitamo nepoznat tekst, bez pomoći nastavnika.
Ja ću navesti samo neka od njih:

1. AI /ε/ – napr u reči MAIS /mε/
2. AU /o/ – napr u reči HAUT /o/
3. EAU /o/ – napr u reči BEAU /bo/
4. OU /u/ – napr u SOUS /su/
5. OI /wa/ – čita se kao naše UA, napr MOI /mwa/
6. H se nikad ne čita- HAUT /o/
7. CH /ʃ/ kao naše Š – VACHE /vaʃ/
8. PH /f/ – napr u reči PHOTO /foto/
9. G + e, i, y = /ʒ/ naše Ž, napr CAGE /kaʒ/
10. G + a, o, u = /g/ napr GARE /gar/
11. C + e, i, y = /s/, napr CE /s/
12. C + a, o, u= /k/, napr CAGE /kaʒ/

Kako biste izgovorili sledeće reči?

 1. maison                 a) /fo/
 2. roi                          b) /lwa/
 3. faute                      c) /gid/
 4. faux                       d) /ʃᾶpiɲɔ̃/
 5. champignons     e) /rɛzɔ̃/
 6. loi                           f) /mɛzɔ̃/
 7. homme                  g) /bato/
 8. gomme                  h) /ʒiraf/
 9. guide                     j) /rwa/
 10. bateau                  k) /twa/
 11. château                l) /fͻt/
 12. raison                   m) /garsɔ̃/
 13. giraffe                  n) /ʃato/
 14. toi                         o) /rwa/
 15. garçon                 p) /gͻm

Da se podsetimo:

ʒ=Ž

ʃ=Š

ɲ=nj

wa=ua

ɛ=e

ᾶ= a kroz nos

ɔ̃= o kroz nos

 

Nemo i aspirovano h

Razlika izmedju nemog i aspirovanog h leži u poreklu reči. Nemo H (muet) dozvoljava gubljenje samoglasnika („élision“) na kraju reči koja se nalazi ispred : napr l’histoire, i vezivanje u izgovoru („liason“) poslednjeg suglasnika prethodne reči: napr des amis /dezami/.
Aspirovano H ne dozvoljava ne eliziju ni vezivanje, napr : le haricot
Ne postoji pravilo po kojem bismo znali da li H nemo ili aspirovano!U rečnicima je reč koja počinje aspirovanim označena *!
P.S. Naravno, H se nikad ne izgovara u fr

Francuski alfabet, izgovor – L’Alphabet français, la prononciation

Francuski jezik ima 26 slova.

A /α/,   B /be/,   C /se/,   D /de/,   E /ǝ/,   F /εf/,   G /ʒe/

H /aʃ/,   I /i/,   J /ʒi/,   K /ka/,   L /εl/,   M /εm/,   N /εn/,

O /o/,   P /pe/,   Q /ky/,   R /εr/,   S /εs/,   T /te/,   U /y/,

V /ve/,   W /dublve/,   X /iks/,   Y /i grek/,   Z /zεd/

U zagradi su glasovi obelezeni fonetskom transkripcijom.

ǝ  se izgovara kada otvorimo usta za O, a kažemo E
ʒ  se izgovara kao naše Ž
ʃ  se izgovara kao naše Š
Y  se izgovara tako što otvorimo usta za U, a kažemo I. Hoćemo da probamo?
e i ε  su različiti izgovori glasa E, ali, neka za početak bude samo E!