Lične zamenice u službi pravog objekta- Les pronoms COD

Kada nas neko pita Tu connais Pascal?, da bismo odgovorili, mi ne kažemo

Oui, je connais Pascal. , već – Oui, je le connais.

Imenicu Pascal zamenili smo zamenicom le, što znači njega.

Tu connais Monique?  Oui, je la connais.   Monique →la (nju)

Tu connais Monique et Pascal?  Oui, je les connais.   Pascal et Monique  →les (njih)

Ovo zamenice zamenjuju direktni objekat koji se uvek nalazi iza glagola (bez predloga) i glase:

me – mene, me                 nous – nas

te – tebe, te                        vous – vas

le – njega, ga                      les – njih (za oba roda)

la – nju, je

Ove zamenice se nalaze ispred glagola:  Je t’aime!

me, te, le, la gube slovo E ispred reči koje počinju sa A, E, I, O, U, Y, H

m’, t’, l’, l’ + a, e, i, o, u, y, h  

Vežbanje:

Odgovori koristeći zamenicu

1)      Tu visites tes cousins?

2)      Vous connaissez Nadia ?

3)      Vous adorez ce chanteur ?

4)      Tu m’aimes ?

5)      Vous écoutez cette chanteuse ?

6)      Vous achetez les journaux ?

Rešenja:

1)      Oui, je les visite.

2)      Non, nous ne la connaissons pas

3)      Oui, je l’adore !

4)      Non, je ne t’aime plus.

5)      Oui, nous l’écoutons.

6)      Non, je ne les achète pas.