Prisvojni pridevi- Les adjectifs possessifs

Stoje uz imenicu i slažu se sa njom u rodu i broju, kao i svi pridevi. Označavaju pripadnost. Kada ih koristimo, vodimo računa o subjektu (je, tu..),  i o rodu i broju imenice uz koju ih slažemo.

  subjekat   muški rod   ženski rod  Množina oba roda
      je       mon
        ma          mes
      tu       ton         ta          tes
    il, elle       son         sa          ses

J’ai un frère. C’est MON frère. (imenica frère je muškog roda, pa je i pridev muškog roda)

J’ai une maison. C’est MA maison. (maison-ženski rod, ma- ženski rod)

J’ai des amis. Ce sont MES amis. (amis-množina, mes-množina)

Ako imenica ženskog roda počinje samoglasnikom, ili slovom h, onda koristimo pridev muškog roda:

mon, ton,  son + a, e, i, o, u, y, h 

napr. J’aime ton écharpe.

Tu écoutes son émission de radio?

    subjekat   oba roda  množina oba roda
 nous  notre  nos
 vous  votre  vos
 ils, elles  leur  leurs

Vous avez une voiture. C’est VOTRE voiture.

Ils ont deux enfants. Ce sont LEURS enfants.

Vežbanje:

Napiši odgovarajući pridev:

 1. J’ai un fils, il s’appelle Marco.   _______ fils s’appelle Marco.
 2. Monsieur et Madame Fontaine ont une belle maison. C’est ______ maison.
 3. Tu as un joli nom. ________ nom est joli.
 4. J’ai deux chats. Ce sont _________ chats.
 5. Pascal a une soeur. C’est _________ soeur.
 6. Vous avez un chien. C’est ________ chien.
 7. Vous avez des chevaux. Ce sont _________ chevaux.
 8. Monique a un oiseau. C’est ________ oiseau.
 9. Monique a une robe verte. ________ robe est verte.
 10. Elles ont des amis. Ce sont _________ amis.

Reš2nja:

 1. mon
 2. leur
 3. ton
 4. mes
 5. sa
 6. votre
 7. vos
 8. son
 9. sa
 10. leurs
2+