Verbes du premier groupe en -cer- Глаголи прве групе на -cer

U prvoj grupi glagola postoje glagoli koji se u infinitivu završavaju na –cer,

(napr. avancer, annoncer, effacer, lancer, placer, tracer, commencer, ….).

Ovi glagoli su nam zanimljivi jer,

ispred slova –o (u prvom licu množine sadašnjeg vremena)

i slova –a (u nastavcima za prvo, drugo i treće lice jednine, i treće lice množiine  imperfekta)  slovo c postaje ç!

Sadašnje vreme :

commenc│er →

1. Je commence /kͻmᾶs/    1. Nous commençons  /kͻmᾶsɔ̃/

2. Tu commences /kͻmᾶs/  2. Vous commencez  /kͻmᾶs/

3. Il,elle commence /kͻmᾶs/ 3. Ils,elles commencent/kͻmᾶs/

Imperfekat:

1. Je commençais /kͻmᾶsɛ/          1. Nous commencions /kͻmᾶsjɔ̃/

2. Tu commençais /kͻmᾶsɛ/          2. Vous commenciez /kͻmᾶsje/

3. Il, elle commençait /kͻmᾶsɛ/     3. Ils, elles commençaient /kͻmᾶsɛ/

Zašto se ovo dešava?

Mi znamo da se slovo C čita kao /s/  kada se nadje ispred e, i, y.

A, ispred slova a, o, u čita se kao /k/.

Da bi se u svim licima čitalo isto, slovo ç piše ispred slova –a i -o.

 

 

 

 

Nationalité, la formation du féminin- Националност, грљђење женског рода

Kao i svi pridevi, i pridevi za nacionalnost grade ženski rod  tako što

na muški dodaju –e:

                 masculin+ –e = féminin

Napr. Français + -e = Française, а izgovara se /frᾶsɛ/ /frᾶsɛz/

Anglais /ᾶglɛ/ → Anglaise /ᾶglɛz/

Japonais /ӡapͻnɛ/ → Japonaise /ӡapͻnɛz/

Polonais /pͻlͻnɛ/ → Polonais /pͻlͻnɛz/

Danois /danwa/ → Danoise /danwaz/

Hongrois /ɔ̃grwa/ → Hongroise /ɔ̃grwaz/

 

– Nacionalnost koja se u muškom rodu završava na –ien, u ženskom rodu udvaja –n:

                   -ien → -ienne

Napr.   Italien /italjɛ̃/  → Italienne /italjɛn/

Canadien /kanadjɛ̃/ → Canadienne /kanadjɛ̃n/

Autrichien   /otriʃjɛ̃/ → Autrichienne /otriʃjɛn/

 

*Postoji nekoliko izuzetaka, koje treba da naučimo napamet:

 1.    Turc → Turque
 2.    Grec → Grecque

*Neke nacionalnosti imaju isti oblik za oba roda:

 1. Serbe, Serbe
 2. Russe, Russe
 3. Slovaque, Slovaque
 4. Tchèque, Tchèque
 5. Bulgare, Bulgare
 6. Slovène, Slovène
 7. Croate, Croate
 8. Belge, Belge
 9. Suisse, Suisse

 

La prononciation, exercices – Izgovor, vežbanje

Kako čitamo ove reči? Pronađite!

 1. maison             a) /fo/
 2. roi                      b) /lwa/
 3. faute                  c) /gid/
 4. faux                    d) /ʃᾶpiηɔ̃/
 5. champignons   e) /rɛzɔ̃/
 6. loi                       f) /mɛzɔ̃/
 7. homme             g) /bato/
 8. gomme              h) /ʒiraf/
 9. guide                  j) /rwa/
 10. bateau                k) /twa/
 11. château               l) /fͻt/
 12. raison                 m) /garsɔ̃/
 13. giraffe                n) /ʃato/
 14. toi                       o) /rwa/
 15. garçon              p) /gͻm/

ʒ=Ž

ʃ=Š

ɲ=nj

wa=ua

ɛ=e

ᾶ= a kroz nos

ɔ̃= o kroz nos

Les nombres de 90 à 100, prononciation- Brojevi od 90 do 100, izgovor

90 – qautre-vingt-dix /katrvɛ̃dis/

91 – qautre-vingt-onze /katrvɛ̃ɔ̃z/

92 – qautre-vingt-douze /katrvɛ̃duz/

93 – qautre-vingt-treize /katrvɛ̃trɛz/

94 – qautre-vingt-quatorze /katrvɛ̃katͻrz/

95 – qautre-vingt-quinze /katrvɛ̃kɛ̃z/

96 – qautre-vingt-seize /katrvɛ̃sɛz/

97 – qautre-vingt-dix-sept /katrvɛ̃disɛt/

98 – qautre-vingt-dix-huit /katrvɛ̃dizɥit/

99 – qautre-vingt-dix-neuf /katrvɛ̃diznœf/

100 – cent /sɑ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak : Koji broj se izgovara ovako?

 1. /katrvɛ̃sɛz/
 2. /katrvɛ̃dizɥit/
 3. /katrvɛ̃katͻrz/
 4. /katrvɛ̃diznœf/
 5. /katrvɛ̃dis/

Rešenje potražite sami 🙂

 

 

Les nombres de 40 à 50, prononciation – Brojevi od 40 do 50, izgovor

40 – quarante /karɑ̃t/

41 – quarante et un /karɑ̃teœ̃/

42 – quarante-deux /karɑ̃tdø/

43 – quarante-trois /karɑ̃ttrwɑ/

44 – quarante-quatre /karɑ̃tkatr/

45 – quarante-cinq /karɑ̃tsɛ̃k/

46 – quarante-six /karɑ̃tsis/

47 – quarante-sept /karɑ̃tsɛt/

48 – quarante-huit /karɑ̃tɥit/

49 – quarante-neuf /karɑ̃tnœf/

50 – cinquante  /sɛ̃kɑ̃t/

P.S. Svaki glas sa talasićem izgovaramo kroz nos (ɑ̃ –a kroz nos, ɛ̃ –e kroz nos…)

Glas /œ/ izgovaramo tako što otvorimo usta da izgovorimo O, a izgovorimo E.

Glas /ø/ se izgovara na isti način, samo zatvorenije.

Glas /wɑ/ izgovaramo kao naše UA, brzo.

Glas /ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže.

Jeste li zapamtili ove brojeve?:)

 

 

Les nombres de 50 à 60, prononciation- Brojevi od 50 d0 60, izgovor

50 – cinquante /sɛ̃kɑ̃t/

51 – cinquante et un /sɛ̃kɑ̃teœ̃/

52 – cinquante-deux /sɛ̃kɑ̃tdø/

53 – cinquante-trois /sɛ̃kɑ̃ttrwɑ/

54 – cinquante-quatre /sɛ̃kɑ̃tkatr/

55 – cinquante-cinq /sɛ̃kɑ̃tsɛ̃k/

56 – cinquante-six /sɛ̃kɑ̃tsis/

57 – cinquante-sept /sɛ̃kɑ̃tsɛt/

58 – cinquante-huit /sɛ̃kɑ̃tɥit/

59 – cinquante-neuf /sɛ̃kɑ̃tnœf/

60 – soixante /swasɑ̃t/

 

P.S. Glas /œ/ izgovaramo tako što otvorimo usta da izgovorimo O, a izgovorimo E.

Glas /ø/ se izgovara na isti način, samo zatvorenije.

Glas /wɑ/ izgovaramo kao naše UA, brzo.

/Glqs /ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Probajte da ponovite ove brojeve! 🙂

 

Le nombre 100- Broj 100

Broj sto u francuskom glasi CENT /sɑ̃/

On dobija –S za množinu, napr.

100- cent

200- deux cents

300- trois cents…

Međutim, ako iza broja sto postoji još neki broj, onda ne pišemo –s za množinu, napr.

101- cent un,

203- deux cent trois

306- trois cent six

Sve ove brojeve možemo da napišemo i po novom pravopisu, po kome se crtica stavlja izmedju svih brojeva:

101- cent-un,

200- deux-cents

203- deux-cent-trois,

300- trois-cents,

306- trois-cent-six